ImageImageImage

Ketu do te gjeni artikuj te ndryshem mbi vleresimet e paisurise.

Aktivitet e shoqates brenda vendit

Aktivitet e shoqates jashte vendit

Nevoja per Vleresimin e Pasurive te Paluajtshme

Toka dhe ndërtesat përfaqesojne pjesën më të madhe dhe me të vlefshme të pasurisë së një vendi. Liberalizimi i ekonomise Shqiptare ka pasur një efekt domethënës në tregun e pasurive të paluajtshme. Ekonomia e tregut përfshin koncepte të reja për pasurite e paluajtshme dhe metodat e vlerësimit të tyre. Të gjitha llojet e pasurive kanë një vlerë tregu dhe vlerësimi i pasurisë është detyra parësore e Vlerësuesit të Liçensuar të Pasurive të Paluajtshme.

Lexo më shumë...

Vleresuesi i Pasurive te Paluajtshme

Vlerësimi i Pasurive të Paluajteshme është një profesion i lirë dhe i pavarur që nga viti 1996. Për të fituar njohuritë e nevojshme të vlerësimit në përputhje me Standartet Europiane të Vlerësimit dhe Standartet Ndërkombëtare të Vlerësimit kryhet kualifikim pasuniversitar kualifikimi. Kualifikimi përfshin njohuri të fushave të ndryshme si: vlerësim, ekonomi, ndërtim, urbanistikë dhe ligjshmëri. Liçensat profesionale për veprimtarinë e personave fizikë dhe juridike, në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, miratohen nga komisioni i posaçëm i ngritur sipas vendimeve përkatëse të Këshillit të Ministrave në ngarkim të Ministrise së Zhvillimit Urban. SVP Albania - Shoqata e Vlerësueve të Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë ka përfaqësimin e saj në këtë komision.

Lexo më shumë...

Historiku i SVP ALBANIA

SVP Albania është themeluar me 6 Gusht 1995 dhe regjistruar në Gjykatën e Tiranës me 14 Gusht 1995, me Nr.7312 Akti dhe Nr.5229 Vendimi, “Shoqëria e Vlerësuesve të Pasurive të Paluajtëshme”. SVP Albania ka statusin e një shoqate profesionale të pavarur, jo–qeveritare, jo-fitimprurëse, është një shoqatë vullnetare, pa asnjë qëllim fitimi. Qëllimi i shoqatës është të promovojë profesionin e vlerësuesit; të sigurojë dhe të ndihmojë në kualifikimin e vazhdueshëm të anëtarëve të saj vlerësues të pasurive të paluajtëshme, të përfaqësojë shoqatën zyrtarisht, brenda dhe jashtë Shqiperise etj.

Lexo më shumë...

Test